ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα

IO1 – CO-ART Online Escape Rooms

24 Online Escape Rooms για νέους άνεργους ή εργαζομένους του πολιτιστικού τομέα και επίδοξους επιχειρηματίες ώστε να αποκτήσουν επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

IO2 – CO-ART KIT: Training programme for youth workers

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι αξιοποιούν τις δυνατότητες των πόρων του διαδικτυακού χώρου του έργου CO-ART και της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη των μελών της ομάδας-στόχου ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες που έχουν προσδιοριστεί.

IO3 – CO-ART Co-work Online Platform

Διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει και θα παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακούς και εκπαιδευτικούς πόρους που θα προσφέρουν στους νέους επαγγελματίες του έναν χώρο δικτύωσης και μάθησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up