ΕΡΓΟ

Περιγραφή Έργου

Είναι απαραίτητο για τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να αναπτύξουν επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες που ορίζονται στο πλαίσιο ENTRECOMP και DIGCOMP 2.1. ώστε να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες για να τροποποιήσουν τον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης, διάδοσης και κατανάλωσης δημιουργικών προϊόντων, πολιτιστικών αγαθών και εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια και με το πέρας της πανδημικής χρήσης. Η αυξανόμενη και, σχεδόν υποχρεωτική ψηφιακή μετατόπιση, οδηγεί στην ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες ώστε ο πολιτιστικός τομέας να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Το έργο CO-ART ασχολείται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων νέων ανέργων, αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και επίδοξων επιχειρηματιών τέχνης μέσω Online Escape Rooms.
Επιπλέον, το CO-ART θα παρέχει ένα κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης για να εξοπλίσει τους εργαζομένους της νεολαίας με αυτά τα νέα περιβάλλοντα εργασίας και εργαλεία και θα τους επιτρέψει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών και επιχειρηματικών ικανοτήτων.

Συμμετέχοντες

  • Το έργο θα στηρίξει νέους (18-29 ετών) άνεργους ή / και αυτοαπασχολούμενους / ελεύθερους επαγγελματίες και επίδοξους επιχειρηματίες που εκτίθενται στον κίνδυνο αποκλεισμού λόγω της πανδημικής κρίσης και άλλων κοινωνικών, οικονομικών ή γεωγραφικών εμποδίων.
  • Ακόμη εργαζόμενοι και εκπαιδευτές νεολαίας που επιθυμούν να αποκτήσουν μη τυπικά εργαλεία μάθησης και γνώσεις για να στηρίξουν τους νέους στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων

Αποτελέσματα

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους νέους εργαζόμενους με μη τυπικά διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ νέων εργαζομένων και επίδοξων επιχειρηματιών τέχνης οι οποίοι έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της πναδημίας.
Με την ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων μάθησης για την ενδυνάμωση των νέων, την απόκτηση επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνται για την ενθάρρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων νέων, επίδοξων επιχειρηματιών, το CO-Art φιλοδοξεί να δώσει λύσεις μέσω καινοτόμου διαδικτυακού υλικού σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Η ενίσχυση ψηφιακών δικτύων μεταξύ των εργαζόμενων του πολιτιστικού τομέα και η ενθάρρυνσή τους να είναι οι βασικοί παράγοντες που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και υα δημιουργήσουν ένα καινοτόμο, επιχειρηματικό πνεύμα στον τομέα του πολιτισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up