PARTNERZY

Wzmacniacz

LOGO-ANTIC-RVB

馃嚝馃嚪 antic Pays Basque

ANTIC jest stowarzyszeniem non-profit utworzonym w 1999 roku przez Aglomeracj臋 Kraju Bask贸w i od tego czasu przez ni膮 wspieranym. Traktuj膮c technologi臋 cyfrow膮 jako szans臋 dla swojego terytorium, od wielu lat anga偶uje si臋 w rozw贸j jej zastosowa艅, upowszechnianie kultury cyfrowej i realizacj臋 eksperymentalnych projekt贸w w艣r贸d m艂odzie偶y.
W tym celu ANTIC oferuje r贸偶nego rodzaju us艂ugi: szkolenia w zakresie narz臋dzi i strategii cyfrowych dla os贸b pracuj膮cych z m艂odzie偶膮, doradztwo i wsparcie w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, organizacj臋 seminari贸w, warsztat贸w i wydarze艅 maj膮cych na celu integracj臋 technologii cyfrowych we wszystkich przedsi臋biorstwach i organizacjach m艂odzie偶owych oraz opracowywanie innowacyjnych projekt贸w, zw艂aszcza europejskich.
W istocie, misja organizacji pozycjonuje j膮 jako agencj臋, kt贸ra OGL膭DA (identyfikuje trendy i dostarcza informacji o warto艣ci dodanej), WSP脫艁PRACUJE (szkoli, integruje zastosowania), WYMIENIA SI臉 (rozpowszechnia wiedz臋 i zach臋ca do wsp贸艂pracy) i EKSPERYMENTUJE (opracowuje projekty i testuje us艂ugi i zastosowania w celu wprowadzenia innowacji), szczeg贸lnie, ale nie tylko w dziedzinie zastosowa艅 cyfrowych.
Umiej臋tno艣ci i do艣wiadczenia cz艂onk贸w organizacji koncentruj膮 si臋 na tworzeniu sieci wielu podmiot贸w, w tym przedsi臋biorstw i stowarzysze艅 m艂odzie偶owych, rozpowszechnianiu innowacyjnych zastosowa艅 cyfrowych, projektach innowacji spo艂ecznych, zastosowaniach cyfrowych w odpowiedzi na wyzwania rozwoju lokalnego, mo偶liwo艣ciach in偶ynieryjnych, tworzeniu dzia艂a艅 zach臋caj膮cych do inicjatyw lokalnych i podmiot贸w terytorialnych.

Przet艂umaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

innovation

Innovation Hive

Innovation Hive jest prywatn膮 organizacj膮 non-profit z siedzib膮 w Grecji, specjalizuj膮c膮 si臋 w dziedzinie bada艅 i innowacji. Nasze dzia艂ania maj膮 na celu wzmocnienie ekonomicznej i spo艂ecznej sp贸jno艣ci spo艂ecze艅stw europejskich, podczas gdy naszym celem jest znalezienie rozwi膮za艅 dla nowych wyzwa艅 w zakresie innowacji, osi膮gni臋cie wzrostu, zr贸wnowa偶onego rozwoju i maksymalizacji wp艂ywu na spo艂ecze艅stwo. Filozofia organizacji w celu osi膮gni臋cia tych cel贸w opiera si臋 na metodologii wsp贸艂tworzenia i interakcji mi臋dzy uniwersytetami, przemys艂em, rz膮dem, 艣rodowiskiem publicznym w gospodarce opartej na wiedzy

Zaanga偶owanie interesariuszy z przemys艂u, nauki i spo艂ecze艅stwa ma na celu stworzenie powi膮za艅 mi臋dzy przedsi臋biorstwami, 艣rodowiskiem akademickim i obywatelskim w celu opracowania kombinacji wiedzy, umiej臋tno艣ci, narz臋dzi, warto艣ci i motywacji.

Ostatecznym celem jest wprowadzenie zmian w lokalnych spo艂ecze艅stwach i osi膮gni臋cie sukcesu na najwy偶szym poziomie zasad koncepcji innowacji spo艂ecznych.

Przet艂umaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

SIC_logo

LV Social Innovation Centre

Centrum Innowacji Spo艂ecznej (SIC) jest organizacj膮 pozarz膮dow膮 zajmuj膮c膮 si臋 rozwi膮zywaniem problem贸w spo艂ecznych, podnoszeniem poziomu wiedzy na temat innowacji spo艂ecznych i dobrobytu spo艂ecznego na 艁otwie, a tak偶e u艂atwianiem i promowaniem najlepszych praktyk, wiedzy i zdobytych do艣wiadcze艅 na poziomie mi臋dzynarodowym. Istniej膮 4 g艂贸wne obszary zainteresowania: 1) przedsi臋biorczo艣膰 spo艂eczna; 2) zatrudnienie i umiej臋tno艣ci m艂odzie偶y; 3) innowacje w edukacji i 4) zaanga偶owanie obywatelskie.

SIC zapewnia nieformalne kszta艂cenie w zakresie innowacji spo艂ecznych, przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej, proces贸w politycznych i kszta艂towania polityki dla grup spo艂ecznych znajduj膮cych si臋 w niekorzystnej sytuacji, integracj臋 i zwi臋kszenie udzia艂u spo艂ecze艅stwa w procesach spo艂ecznych i politycznych. SIC promuje r贸wnie偶 u艂atwianie innowacyjnych metod i narz臋dzi do przekszta艂cania praktyk edukacyjnych, zw艂aszcza w odniesieniu do STEM, cyfrowego uczenia si臋, AR. G艂贸wnym celem SIC jest promowanie idei i ruchu innowacji spo艂ecznych i przedsi臋biorczo艣ci jako strategicznych narz臋dzi zr贸wnowa偶onego rozwoju.

Zadania SIC w wi臋kszo艣ci przypadk贸w opieraj膮 si臋 na projektach, dlatego te偶 stosowane jest podej艣cie zarz膮dzania cyklem projektu (PCM).

Przet艂umaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

馃嚜馃嚫 INSTITUTO IKIGAI, ASOCIACI脫N ESPA脩OLA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

INSTITUTO IKIGAI jest hiszpa艅sk膮 organizacj膮 pozarz膮dow膮, kt贸ra specjalizuje si臋 w dziedzinach przedsi臋biorczo艣ci, przyw贸dztwa, promocji i oferowania kreatywnych szkole艅 oraz mo偶liwo艣ci i rozwi膮za艅 sieciowych dla m艂odzie偶y.

Zesp贸艂 INSTITUTO IKIGAI posiada bogate do艣wiadczenie w zarz膮dzaniu projektami europejskimi, opracowywaniu strategii dyfuzji i rozpowszechniania, metodologii oraz oferowaniu kurs贸w i materia艂贸w szkoleniowych online.
W INSTYTUTO IKIGAI koncentrujemy si臋 na rozwoju projekt贸w szkoleniowych i opieramy si臋 na innowacyjno艣ci i wsp贸艂pracy.
Dzi臋ki do艣wiadczeniu naszego zespo艂u mo偶emy stwierdzi膰, 偶e udzia艂 w projektach europejskich zapewnia zr贸wnowa偶ony i zintegrowany rozw贸j zar贸wno dla organizacji uczestnicz膮cych, jak i dla grup docelowych.
Naszym celem jest formowanie i kszta艂cenie specyficznych zbiorowo艣ci, takich jak kobiety, m艂odzie偶, migranci, ludzie, kt贸rzy musz膮 si臋 na nowo odnale藕膰… i da膰 im prawo i mo偶liwo艣膰 ci膮g艂ego wzrostu i rozwoju oraz osi膮gania konkretnych rezultat贸w w poprawie ich 偶ycia osobistego, spo艂ecznego i zawodowego. Dlatego szkolimy ludzi, aby zapewni膰 im narz臋dzia rozwoju osobistego i zawodowego, kt贸re wzmocni膮 ich pozycj臋 i pozwol膮 im wykorzysta膰 w艂asne zasoby, aby odnie艣膰 sukces.

馃嚚馃嚲 SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED

Centrum Bada艅 i Edukacji SYNTHESIS jest wiod膮c膮 organizacj膮 na Cyprze w dziedzinie przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej i innowacji spo艂ecznych, tworz膮c膮 i wdra偶aj膮c膮 projekty badawcze i edukacyjne o wp艂ywie spo艂ecznym, szczeg贸lnie w dziedzinie zatrudnienia, przedsi臋biorczo艣ci, integracji migrant贸w i integracji spo艂ecznej. SYNTHESIS zarz膮dza „Hub Nicosia”, pionierskim o艣rodkiem innowacji spo艂ecznych, kt贸ry mie艣ci i wspiera organizacje, przedsi臋biorc贸w i przedsi臋biorstwa z misj膮 spo艂eczn膮.
SYNTHESIS zapewnia edukacj臋 pozaformaln膮 m艂odzie偶y i doros艂ym, w tym osobom z mniejszymi szansami, kt贸re s膮 zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym. Praca SYNTHESIS skupia si臋 na rozwijaniu kombinacji wiedzy, warto艣ci i umiej臋tno艣ci, kt贸re zmobilizuj膮 m艂odzie偶 i doros艂ych do pe艂nego zaanga偶owania si臋 w 偶ycie obywatelskie, polityczne i gospodarcze.
Jako organizacja po艣rednicz膮ca w programie „Erasmus dla m艂odych przedsi臋biorc贸w” SYNTHESIS zapewnia mentoring i podnoszenie kwalifikacji aspiruj膮cym przedsi臋biorcom, szczeg贸lnie w bran偶y tw贸rczej oraz sektorach zwi膮zanych ze spo艂ecze艅stwem i technologi膮.

馃嚨馃嚤 Idea For Life

Idea For Life to organizacja pozarz膮dowa i non-profit dzia艂aj膮ca w obszarach Edukacji, M艂odzie偶y, Integracji Spo艂ecznej, Przedsi臋biorczo艣ci i Ekologii.
Nasze stowarzyszenie zosta艂o zarejestrowane w 2017 roku i stworzone przez grup臋 os贸b, kt贸re od lat dzia艂aj膮 w organizacjach pozarz膮dowych. Siedziba naszego stowarzyszenia znajduje si臋 w Cz臋stochowie (po艂udnie Polski).

Przez lata anga偶owali艣my si臋 w bardzo r贸偶norodne projekty – organizowali艣my wymiany m艂odzie偶y, wolontariat europejski, festiwale muzyczne, do偶ynki, konferencje itp. Jednak po latach owocnej wsp贸艂pracy postanowili艣my stworzy膰 now膮 jako艣膰 w 艣rodowisku organizacji pozarz膮dowych. Idea for life to grupa m艂odych ludzi otwartych na 艣wiat, kt贸rzy chcieliby swoimi korzeniami przyczyni膰 si臋 do rozwoju 艣rodowiska.

Zorganizowali艣my r贸wnie偶 lokalne dzia艂ania dla doros艂ych, takie jak:
-warsztaty i szkolenia rozwijaj膮ce umiej臋tno艣ci i postawy przedsi臋biorcze dla doros艂ych s艂uchaczy, kt贸rzy chcieliby zosta膰 lub s膮 przedsi臋biorcami.
-warsztaty rozwijaj膮ce umiej臋tno艣ci przedsi臋biorcze doros艂ych z obszar贸w wiejskich.

W naszych dzia艂aniach k艂adziemy du偶y nacisk na:
-wspieranie postaw proekologicznych i rozwoju przedsi臋biorczo艣ci z uwzgl臋dnieniem obszar贸w wiejskich,
-promowanie innowacyjnych pomys艂贸w w biznesie, walk臋 z bezrobociem zar贸wno w艣r贸d m艂odzie偶y, jak i doros艂ych
-wspieranie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci i turystyki
-promowanie warto艣ci europejskich, r贸wno艣ci, pokoju i zrozumienia oraz anga偶owanie os贸b z mniejszymi szansami w nasze projekty, wydarzenia itp.
-promowanie aktywnej postawy obywatelskiej i solidarno艣ci w艣r贸d m艂odych ludzi
-wspieranie przysz艂ych i obecnych przedsi臋biorc贸w na ich 艣cie偶kach kariery.

B膮d藕 w kontakcie

Skontaktuj si臋 z nami

Ten projekt zosta艂 zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno艣ci za umieszczon膮 w niej zawarto艣膰 merytoryczn膮.

All rights reserved 漏 Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up