PARTNERI

Partneri

LOGO-ANTIC-RVB

🇫🇷 antic Pays Basque

ANTIC ir bezpeļņas asociācija, kuru 1999. gadā izveidoja un atbalsta Basku Zemes Aglomerācija. Uzskatot digitālās tehnoloģijas par iespēju savai teritorijai, tā daudzu gadu garumā ir iesaistījusies digitālo tehnoloģiju attīstīšanā, digitālās kultūras izplatīšanā un eksperimentālu projektu īstenošanā jauniešu auditorijai. ANTIC piedāvā dažāda veida pakalpojumus: apmācības par digitālajiem rīkiem un stratēģijām jaunatnes darbiniekiem / treneriem, konsultācijas un atbalsts digitālo tehnoloģiju pielietošanā, semināri, darbnīcas un pasākumi digitālā integrācijas jomā biznesa, jaunatnes organizācijām, kā arī inovatīviem inženierzinātnes projektiem. Organizācijas misija to pozicionē kā aģentūru, kas VĒRO (identificē tendences un sniedz informāciju par pievienoto vērtību), PAVADA (apmāca, integrē tehnoloģiju pielietojumu), APMAINĀS (izplata zināšanas un veicina sadarbību) un EKSPERIMENTĒ (izstrādā projektus un testēšanas pakalpojumus, un ievieš inovācijas) digitālajā jomā, bet ne tikai. Tās prasmes un pieredze ir vērsta uz plaša dalībnieku tīkla izveidi, iekļaujot uzņēmumus un jaunatnes organizācijas novatorisku digitālo risinājumu izplatīšanā un pielietošanā, kā arī sociālo inovāciju projektos, reaģējot uz vietējās attīstības izaicinājumiem, inženiertehniskām iespējām un vietējo iniciatīvu un teritoriālo dalībnieku aktivitāšu veicināšanu.

innovation

GR Innovation Hive

Innovation Hive ir privāta bezpeļņas organizācija, kas atrodas Grieķijā un specializējas pētniecības un inovāciju jomā. Organizācijas aktivitātes ir vērstas uz Eiropas sabiedrības grupu ekonomisko un sociālo iekļaušanu, savukārt tās mērķis ir rast risinājumus jaunajiem inovāciju izaicinājumeim, panākt izaugsmi, ilgtspēju un maksimāli palielināt to pozitīvo ietekmi uz sabiedrību. Lai sasniegtu šos mērķus, organizācijas filozofija, ir balstīta uz koprades metodoloģijām un četrkāršās spirāles pieeju (quadruple helix approach). Industrijas, zinātnes un sabiedrības ieinteresēto personu iesaistīšanas mērķis ir izveidot saikni starp uzņēmumiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un pilsoniskajām organizācijām, lai attīstītu zināšanu, prasmju, rīku, vērtību un motivāciju kombināciju. Innovation Hive augstākais mērķis ir panākt pārmaiņas vietējā sabiedrībā un gūt augstākos panākumus sociālās inovācijas koncepciju ieviešanā.

SIC_logo square

LV Social Innovation Centre

Sociālās inovācijas centrs (SIC) ir nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar sociālo problēmu risināšanu, zināšanu izplatīšanu par sociālo inovāciju ietekmi un labklājības celšanu Latvijā, kā arī sekmē un popularizē labo praksi, zināšanas un gūto pieredzi starptautiskā līmenī. SIC galvenās darbības jomas saistās ar 1) sociālo uzņēmējdarbību; 2) jauniešu nodarbinātības un prasmju attīstīšanu; 3) inovācijām izglītībā un 4) pilsonisko līdzdalību. SIC nodrošina neformālu mācīšanos par sociālo inovāciju, sociālo uzņēmējdarbību, politiskajiem procesiem un politikas veidošanu nelabvēlīgā situācijā esošo sabiedrības grupu interešu aizstāvībai, sabiedrības integrācijas un sociālās un politiskās līdzdalības veicināšanu. Tāpat SIC veicina inovatīvu metožu un rīku pielietošanu izglītības prakses pārveidošanai, īpaši saistībā ar STEM, digitālo mācīšanos, paplašināto realitāti (AR). SIC galvenais mērķis ir veicināt sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības idejas kā stratēģiskus ilgtspējīgas attīstības instrumentus. SIC uzdevumi lielākoties ir balstīti projektos, tāpēc organizācijā tiek izmantota Projekta cikla vadības pieeja.

🇪🇸 INSTITUTO IKIGAI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

INSTITUTO IKIGAI ir nevalstiskā organizācija Spānijā, kas specializējas uzņēmējdarbības un līderības jomās, radošu apmācību un tīklošanās iespēju un risinājumu izstrādē un veicināšanā jaunatnes jomā. INSTITUTO IKIGAI komandai ir liela pieredze Eiropas projektu vadīšanā, tiešsaistes apmācības kursu un materiālu, metodiku un informācijas izplatīšanas stratēģiju izstrādē. Organizācijas uzmanība ir vērsta uz apmācības projektu izstrādi un ir balstīta inovācijās un sadarbībā. Pateicoties komandas pieredzei, dalība Eiropas projektos nodrošina ilgtspējīgu un integrētu izaugsmi gan organizācijas partneriem, gan mērķa grupām. Mūsu mērķis ir izglītot noteiktas mērķa grupas kā sievietes, jauniešus, migrantus, cilvēkus, kam nepieciešams atklāt sevi, un dot viņiem tiesības un iespēju pastāvīgi augt un attīstīties, kā arī sasniegt konkrētus rezultātus viņu personiskajā, sociālajā un profesionālajā dzīvē. INSTITUTO IKIGAI apmāca cilvēkus, lai nodrošinātu viņus ar personīgās un profesionālās pilnveides rīkiem, iedrošinot tos un veicinot to iekšējo resursu pilnīgu izmantošanu panākumu gūšanai.

🇨🇾 SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED

SYNTHESIS Izpētes un izglītības centrs ir vadošā organizācija Kiprā, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības un sociālās inovācijas jomās. Tā izstrādā un ievieš pētniecības un ar izglītību saistītus projektus sociālās ietekmes, jo īpaši nodarbinātības, uzņēmējdarbības, migrantu integrācijas un sociālās iekļaušanas jomās. SYNTHESIS pārvalda “Hub Nicosia”, novatorisku sociālo inovāciju centru, kas ietver sevī un atbalsta organizācijas un uzņēmējus ar sociālo misiju.
SINTĒZE nodrošina neformālas izglītības iespējas jauniešiem un pieaugušajiem, ieskaitot tos, kas pakļauti sociālās atstumtīības riskam. Organizācijas darbs ir vērsts uz zināšanu, vērtību un prasmju apvienošanu ar mērķi mobilizēt jauniešus un pieaugušos, tos pilnībā iesaistot pilsoniskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē.
Kā programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” starpniekorganizācija SYNTHESIS nodrošina mentoringu un kvalifikācijas celšanas pakalpojumus topošajiem uzņēmējiem, īpaši radošajās nozarēs, kā arī sociālajās un tehnoloģiskās jomās.

🇵🇱 Idea For Life

Idea for Life ir nevalstiska un bezpeļņas organizācija, kas darbojas izglītības, jaunatnes, sociālās iekļaušanas, uzņēmējdarbības un ekoloģijas jomās. Mūsu asociāciju 2017. gadā izveidoja cilvēku grupa, kuriem ir vairāku gadu pieredze, strādājot NVO sektorā. Mūsu asociācijas galvenā mītne atrodas Čenstohovā (Dienvidpolija).

Esam iesaistījušies ļoti dažādos projektos –organizējuši jauniešu apmaiņas, Eiropas brīvprātīgo darbu, mūzikas festivālus, ražas novākšanas svētkus, konferences u.c. Pēc gadiem ilgas auglīgas sadarbības esam nolēmuši radīt kvalitatīvas izmaiņas NVO vidē. Idea for Life ir pasaulei atvērtu jauniešu grupa, kas vēlētos ieguldīt savas prasmes apkārtējās vides veidošanā. Pieaugušajiem esam organizējuši apmācības un darbnīcas uzņēmējspēju un attieksmju attīstīšanai, t.sk lauku reģionu iedzīvotājiem. Savās aktivitātēs mēs lielu uzsvaru liekam uz proekoloģisku attieksmju un uzņēmējdarbības veicināšanu, tostarp lauku apvidū, inovatīvu ideju atbalstu uzņēmējdarbībā, cīņu pret jauniešu un pieaugušo bezdarbu, tūrisma veicināšanu, Eiropas vērtību, vienlīdzības, miera un sapratnes sekmēšanu, riskam pakļauto indivīdu iesaisti projektos un pasākumos, aktīvas pilsoniskās darbības un solidaritātes atbalstu jauniešos, kā arī esošo un topošo uzņēmēju atbalstu karjeras veidošanā.

Sazināties

Priecāsimies atbildēt uz jautājumiem!

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up