PARTNERI

Partneri

LOGO-ANTIC-RVB

šŸ‡«šŸ‡· antic Pays Basque

ANTIC ir bezpeļņas asociācija, kuru 1999. gadā izveidoja un atbalsta Basku Zemes Aglomerācija. Uzskatot digitālās tehnoloÄ£ijas par iespēju savai teritorijai, tā daudzu gadu garumā ir iesaistÄ«jusies digitālo tehnoloÄ£iju attÄ«stÄ«Å”anā, digitālās kultÅ«ras izplatÄ«Å”anā un eksperimentālu projektu Ä«stenoÅ”anā jaunieÅ”u auditorijai. ANTIC piedāvā dažāda veida pakalpojumus: apmācÄ«bas par digitālajiem rÄ«kiem un stratēģijām jaunatnes darbiniekiem / treneriem, konsultācijas un atbalsts digitālo tehnoloÄ£iju pielietoÅ”anā, semināri, darbnÄ«cas un pasākumi digitālā integrācijas jomā biznesa, jaunatnes organizācijām, kā arÄ« inovatÄ«viem inženierzinātnes projektiem. Organizācijas misija to pozicionē kā aÄ£entÅ«ru, kas VĒRO (identificē tendences un sniedz informāciju par pievienoto vērtÄ«bu), PAVADA (apmāca, integrē tehnoloÄ£iju pielietojumu), APMAINĀS (izplata zināŔanas un veicina sadarbÄ«bu) un EKSPERIMENTĒ (izstrādā projektus un testÄ“Å”anas pakalpojumus, un ievieÅ” inovācijas) digitālajā jomā, bet ne tikai. Tās prasmes un pieredze ir vērsta uz plaÅ”a dalÄ«bnieku tÄ«kla izveidi, iekļaujot uzņēmumus un jaunatnes organizācijas novatorisku digitālo risinājumu izplatÄ«Å”anā un pielietoÅ”anā, kā arÄ« sociālo inovāciju projektos, reaģējot uz vietējās attÄ«stÄ«bas izaicinājumiem, inženiertehniskām iespējām un vietējo iniciatÄ«vu un teritoriālo dalÄ«bnieku aktivitāŔu veicināŔanu.

innovation

GR Innovation Hive

Innovation Hive ir privāta bezpeļņas organizācija, kas atrodas GrieÄ·ijā un specializējas pētniecÄ«bas un inovāciju jomā. Organizācijas aktivitātes ir vērstas uz Eiropas sabiedrÄ«bas grupu ekonomisko un sociālo iekļauÅ”anu, savukārt tās mērÄ·is ir rast risinājumus jaunajiem inovāciju izaicinājumeim, panākt izaugsmi, ilgtspēju un maksimāli palielināt to pozitÄ«vo ietekmi uz sabiedrÄ«bu. Lai sasniegtu Å”os mērÄ·us, organizācijas filozofija, ir balstÄ«ta uz koprades metodoloÄ£ijām un četrkārŔās spirāles pieeju (quadruple helix approach). Industrijas, zinātnes un sabiedrÄ«bas ieinteresēto personu iesaistÄ«Å”anas mērÄ·is ir izveidot saikni starp uzņēmumiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un pilsoniskajām organizācijām, lai attÄ«stÄ«tu zināŔanu, prasmju, rÄ«ku, vērtÄ«bu un motivāciju kombināciju. Innovation Hive augstākais mērÄ·is ir panākt pārmaiņas vietējā sabiedrÄ«bā un gÅ«t augstākos panākumus sociālās inovācijas koncepciju ievieÅ”anā.

SIC_logo square

LV Social Innovation Centre

Sociālās inovācijas centrs (SIC) ir nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar sociālo problēmu risināŔanu, zināŔanu izplatÄ«Å”anu par sociālo inovāciju ietekmi un labklājÄ«bas celÅ”anu Latvijā, kā arÄ« sekmē un popularizē labo praksi, zināŔanas un gÅ«to pieredzi starptautiskā lÄ«menÄ«. SIC galvenās darbÄ«bas jomas saistās ar 1) sociālo uzņēmējdarbÄ«bu; 2) jaunieÅ”u nodarbinātÄ«bas un prasmju attÄ«stÄ«Å”anu; 3) inovācijām izglÄ«tÄ«bā un 4) pilsonisko lÄ«dzdalÄ«bu. SIC nodroÅ”ina neformālu mācÄ«Å”anos par sociālo inovāciju, sociālo uzņēmējdarbÄ«bu, politiskajiem procesiem un politikas veidoÅ”anu nelabvēlÄ«gā situācijā esoÅ”o sabiedrÄ«bas grupu intereÅ”u aizstāvÄ«bai, sabiedrÄ«bas integrācijas un sociālās un politiskās lÄ«dzdalÄ«bas veicināŔanu. Tāpat SIC veicina inovatÄ«vu metožu un rÄ«ku pielietoÅ”anu izglÄ«tÄ«bas prakses pārveidoÅ”anai, Ä«paÅ”i saistÄ«bā ar STEM, digitālo mācÄ«Å”anos, paplaÅ”ināto realitāti (AR). SIC galvenais mērÄ·is ir veicināt sociālās inovācijas un uzņēmējdarbÄ«bas idejas kā stratēģiskus ilgtspējÄ«gas attÄ«stÄ«bas instrumentus. SIC uzdevumi lielākoties ir balstÄ«ti projektos, tāpēc organizācijā tiek izmantota Projekta cikla vadÄ«bas pieeja.

šŸ‡ŖšŸ‡ø INSTITUTO IKIGAI, ASOCIACIƓN ESPAƑOLA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

INSTITUTO IKIGAI ir nevalstiskā organizācija Spānijā, kas specializējas uzņēmējdarbÄ«bas un lÄ«derÄ«bas jomās, radoÅ”u apmācÄ«bu un tÄ«kloÅ”anās iespēju un risinājumu izstrādē un veicināŔanā jaunatnes jomā. INSTITUTO IKIGAI komandai ir liela pieredze Eiropas projektu vadÄ«Å”anā, tieÅ”saistes apmācÄ«bas kursu un materiālu, metodiku un informācijas izplatÄ«Å”anas stratēģiju izstrādē. Organizācijas uzmanÄ«ba ir vērsta uz apmācÄ«bas projektu izstrādi un ir balstÄ«ta inovācijās un sadarbÄ«bā. Pateicoties komandas pieredzei, dalÄ«ba Eiropas projektos nodroÅ”ina ilgtspējÄ«gu un integrētu izaugsmi gan organizācijas partneriem, gan mērÄ·a grupām. MÅ«su mērÄ·is ir izglÄ«tot noteiktas mērÄ·a grupas kā sievietes, jaunieÅ”us, migrantus, cilvēkus, kam nepiecieÅ”ams atklāt sevi, un dot viņiem tiesÄ«bas un iespēju pastāvÄ«gi augt un attÄ«stÄ«ties, kā arÄ« sasniegt konkrētus rezultātus viņu personiskajā, sociālajā un profesionālajā dzÄ«vē. INSTITUTO IKIGAI apmāca cilvēkus, lai nodroÅ”inātu viņus ar personÄ«gās un profesionālās pilnveides rÄ«kiem, iedroÅ”inot tos un veicinot to iekŔējo resursu pilnÄ«gu izmantoÅ”anu panākumu gÅ«Å”anai.

šŸ‡ØšŸ‡¾ SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED

SYNTHESIS Izpētes un izglÄ«tÄ«bas centrs ir vadoŔā organizācija Kiprā, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbÄ«bas un sociālās inovācijas jomās. Tā izstrādā un ievieÅ” pētniecÄ«bas un ar izglÄ«tÄ«bu saistÄ«tus projektus sociālās ietekmes, jo Ä«paÅ”i nodarbinātÄ«bas, uzņēmējdarbÄ«bas, migrantu integrācijas un sociālās iekļauÅ”anas jomās. SYNTHESIS pārvalda ā€œHub Nicosiaā€, novatorisku sociālo inovāciju centru, kas ietver sevÄ« un atbalsta organizācijas un uzņēmējus ar sociālo misiju.
SINTĒZE nodroÅ”ina neformālas izglÄ«tÄ«bas iespējas jaunieÅ”iem un pieauguÅ”ajiem, ieskaitot tos, kas pakļauti sociālās atstumtÄ«Ä«bas riskam. Organizācijas darbs ir vērsts uz zināŔanu, vērtÄ«bu un prasmju apvienoÅ”anu ar mērÄ·i mobilizēt jaunieÅ”us un pieauguÅ”os, tos pilnÄ«bā iesaistot pilsoniskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzÄ«vē.
Kā programmas ā€œErasmus jaunajiem uzņēmējiemā€ starpniekorganizācija SYNTHESIS nodroÅ”ina mentoringu un kvalifikācijas celÅ”anas pakalpojumus topoÅ”ajiem uzņēmējiem, Ä«paÅ”i radoÅ”ajās nozarēs, kā arÄ« sociālajās un tehnoloÄ£iskās jomās.

šŸ‡µšŸ‡± Idea For Life

Idea for Life ir nevalstiska un bezpeļņas organizācija, kas darbojas izglÄ«tÄ«bas, jaunatnes, sociālās iekļauÅ”anas, uzņēmējdarbÄ«bas un ekoloÄ£ijas jomās. MÅ«su asociāciju 2017. gadā izveidoja cilvēku grupa, kuriem ir vairāku gadu pieredze, strādājot NVO sektorā. MÅ«su asociācijas galvenā mÄ«tne atrodas Čenstohovā (Dienvidpolija).

Esam iesaistÄ«juÅ”ies ļoti dažādos projektos ā€“organizējuÅ”i jaunieÅ”u apmaiņas, Eiropas brÄ«vprātÄ«go darbu, mÅ«zikas festivālus, ražas novākÅ”anas svētkus, konferences u.c. Pēc gadiem ilgas auglÄ«gas sadarbÄ«bas esam nolēmuÅ”i radÄ«t kvalitatÄ«vas izmaiņas NVO vidē. Idea for Life ir pasaulei atvērtu jaunieÅ”u grupa, kas vēlētos ieguldÄ«t savas prasmes apkārtējās vides veidoÅ”anā. PieauguÅ”ajiem esam organizējuÅ”i apmācÄ«bas un darbnÄ«cas uzņēmējspēju un attieksmju attÄ«stÄ«Å”anai, t.sk lauku reÄ£ionu iedzÄ«votājiem. Savās aktivitātēs mēs lielu uzsvaru liekam uz proekoloÄ£isku attieksmju un uzņēmējdarbÄ«bas veicināŔanu, tostarp lauku apvidÅ«, inovatÄ«vu ideju atbalstu uzņēmējdarbÄ«bā, cīņu pret jaunieÅ”u un pieauguÅ”o bezdarbu, tÅ«risma veicināŔanu, Eiropas vērtÄ«bu, vienlÄ«dzÄ«bas, miera un sapratnes sekmÄ“Å”anu, riskam pakļauto indivÄ«du iesaisti projektos un pasākumos, aktÄ«vas pilsoniskās darbÄ«bas un solidaritātes atbalstu jaunieÅ”os, kā arÄ« esoÅ”o un topoÅ”o uzņēmēju atbalstu karjeras veidoÅ”anā.

Sazināties

Priecāsimies atbildēt uz jautājumiem!

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved Ā© Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up